विलोम शब्द

आलोमविलोमआलोमविलोम
स्वर्गनर्कस्वर्गीयनरकीय
सृष्टिप्रलयसफलअसफल
समासविग्रहसहितरहित
समर्थनविरोधसुरूपअसवर्ण
समुपयुक्तअनुपयुक्तसमाधानसमस्या
सुमार्गीकुमार्गीसुकालदुकाल
संगतअसंगतसभ्यअसभ्य
संकोचनिःसंकोचसुबोधदुर्बोध
सक्षमअक्षमस्मरणविस्मरण
सगुणनिर्गुणस्पर्द्धासहयोग
सहोदरअन्योदर्यस्वीकृतिअस्वीकृति
सुलभदुर्लभसंशयनिःसंशय
समर्थकविरोधीसोत्साहहतोत्साह
समीपवर्तीदूरवर्तीसुसाध्यदुःसाध्य
मित्रशत्रुसुधाजहर
सशस्त्रनिरस्त्रस्वधर्मपरधर्म
स्वावलंबीपरावलम्बीसदाशयदुराशय
सत्कर्मीदुष्कर्मीस्वस्थरुग्ण
सुदूरनिकटसत्कारतिरस्कार
स्वतंत्रतापरतंत्रतासमादृतनिरादृत
सुसंगतिकुसंगतिसुपथकुपथ
संयोगवियोगसुगमदुर्गम
समर्थनविरोधसुगंधदुर्गन्ध
सुफलकुफलसूर्यास्तसूर्योदय
संश्लेषणविश्लेषणसर्दगर्म

विलोम शब्द हिंदी में

आलोमविलोमआलोमविलोम
सम्मुखविमुखसमष्टिव्यष्टि
स्थावरजंगमसन्यस्तगृहस्थ
स्वदेशपरदेशसुप्रबंधकुप्रबंध
सुबुद्धिदुर्बुद्धिसहानुभूतिघृणा
सुपाच्यकुपाच्यसुखांतदुखांत
सत्कर्मकुकर्मसरलजटिल
सपूतकुपूतस्वागततिरस्कार
सम्मुखनेपथ्यसुमतिकुमति
संकीर्णउदारस्वाभाविकअस्वाभाविक
सम्पन्नविपन्नस्पष्टअस्पष्ट
हितकरअहितकरहंसनारोना
ह्रस्वदीर्घहारजीत
हरियालीसूखाहताशआशावान
हर्षविषादहानिलाभ
हितअहितहिंसाअहिंसा
ह्रासवृद्धिहोनीअनहोनी
हल्काभारीहमदर्दबेदर्द
हासरुदनहथियारबंदनिहत्था
क्षयअक्षयक्षरअक्षर
क्षमादंडक्षुद्रविराट
क्षतिलाभक्षतअक्षत
क्षमताअक्षमताक्षणिकशाश्वत
क्षीणपुष्टत्रिकुटीभृकुटि
त्रिकोणषटकोणज्ञेयअज्ञेय
ज्ञातअज्ञातश्रमविश्राम
श्रेष्ठतुच्छ, निम्नश्रोतावक्ता
श्रवणदर्शनश्रापआशीर्वाद
श्रव्यअश्रव्यश्रुतअश्रुत

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!