विलोम शब्द

आलोमविलोमआलोमविलोम
गहराछिछलागंभीरचपल, वाचाल
गूढ़प्रकटगमनगमन
गोचरअगोचरगद्यपद्य
ग्रीष्मशरदग्रहीतादाता
घृणाप्रेमघातप्रतिघात
घातकरक्षकघाटामुनाफा
घटकसमुदायघनिष्ठदूरस्थ
घनाविरलघोषअघोष
घटियाबढ़ियाचिरंजीवीअल्पजीवी
चेष्टनिश्चेष्टचेतनामूर्छा
दीर्घायु अल्पायुच्युतसंयुत
चाटुकारस्वाभिमानीचोरसाधु
चिरन्तननश्वरचरित्रवानचरित्रहीन
चेतनजड़चतुरमूर्ख
चपलस्थिरचर्चितगुमनाम
चिरअचिर, नश्वरचुस्तसुस्त
छूतअछूतछायाधूप
छलनिश्छलजलनिर्जल
जनकजननीज्योतितम
जंगलीपालतूजीवितमृत
जटिलसरलजागरूकउदासीन
ज्वारभाटाजागृतसुप्त, सुषुप्त
जयपराजयज्योतिर्मयतमोमय
जीवनमरणजागरणनिद्रा
जनाकीर्णजनहीनजंगमस्थावर

विलोम शब्द

आलोमविलोमआलोमविलोम
जर्जरदृढ़जितेंद्रियइंद्रियासक्त
ज्वलनशमनजातीयविजातीय
झोपड़ीमहलझगड़ाशांति
झंकृतनिस्तब्धझूठसच
टीकाभाष्यटलअटल
ठोस-द्रवठंडागर्म
ठिगनालम्बाडरपोकनिडर
डालपत्तीढंगबेढंग
ढालतलवारढाढसत्रास
ढीठविनम्रतीव्रमंद
तेजस्वीनिस्तेजतुच्छमहान
तरलठोसतटस्थसापेक्ष
तुकांतअतुकांततलअतल
तन्वंगीस्थूलंगीतनयतनया
तारुण्यवार्धक्यतप्तशीत
तृष्णातृप्तितृप्तअतृप्त
तरुणवृद्धतामसिकसात्विक
तीक्ष्णकुंदतिक्तमधुर
तटमझधारथोकफुटकर
थकावटस्फूर्तिथोड़ा- बहुत
थाहअथाहदासस्वामी
दुर्गमसुगमदुर्बलसबल
दृश्यअदृश्यदुर्लभसुलभ
दंडक्षमादेयअदेय
देहविदेहदरिद्रसम्पन्न
दोषगुणदयालुक्रूर

Antonym words in Hindi

आलोमविलोमआलोमविलोम
दूरवर्तीनिकटवर्तीदुराग्रहआग्रह
दैत्यदेवदैविकभौतिक
दुर्जनसज्जनदूषितस्वच्छ
दिवारात्रिदातायाचक
दुराचारसदाचारदानीकृपण
दुर्दांतशांतदोषीनिर्दोष
दमितउत्तेजितदक्षिणउत्तर
दुशीलसुशीलदुखीसुखी
दुर्भाग्यसौभाग्यदृष्टअदृष्ट
दैहिकऐहिकदीर्घकायकृशकाय
धीरअधीरद्वंदशांति
धर्मअधर्मधरागगन
धनीनिर्धनधवलकृष्ण, श्याम
धैर्यअधैर्यध्रुवअस्थिर
धृष्टनम्रनास्तिकआस्तिक
निरोगरोगन्यायअन्याय
नीरससरसनिर्मलमलिन
निर्दयीदयालुनिर्भीकडरपोक
निरर्थकसार्थकनिर्गमनआगमन
नूतनपुरातननौकरमालिक
निष्कामसकामनखशिख
निरक्षरसाक्षरनिष्पापपाप
नरनारीनगरग्राम
नीतिअनीतिन्यूनतमअधिकतम
निंदाप्रसंशान्यूनअधिक

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!