विलोम शब्द

आलोमविलोमआलोमविलोम
रिपुमित्रराजारंक, रानी
रद्दबहालरहितसहित
राष्ट्रप्रेमराष्ट्रद्रोहरूढ़िवादीउदारवादी
रचनाध्वंसरतविरत
रातदिनरंगीनरंगहीन, बेरंग
रामरावणरक्षितअरक्षित
रहमदिलबेरहमलिखितमौखिक
रौद्रशांतलक्षितअलक्षित
लंबाईचौड़ाईलुभावनाघिनौना
लापरवाहसावधानलेनदेन
लुप्तव्यक्तलघुदीर्घ
लालसाविरक्तिलब्धप्रदत्त
लोकपरलोकलचीलाकड़ा
लोभनिर्लोभलायकनालायक
लाभहानिलिप्तनिर्लिप्त
विजयपराजयविशालक्षुद्र
विकासह्रासविस्तृतसंछिप्त
वाचालमूकविषअमृत
वैभवदारिद्र्यविधुरसपत्नीक
वृद्धबालकवादीप्रतिवादी
विशेषसामान्यविधवासधवा
वरवधूविपन्नसम्पन्न
वरदानश्राप, अभिशापवरिष्ठकनिष्ठ
विहितनिषेधवंदनीयनिंदनीय
विदेशीस्वदेशीविवादनिर्विवाद

विलोम शब्द

आलोमविलोमआलोमविलोम
विदितअविदितवर्जनीयग्रहणीय
विशिष्टसामान्यविभाज्यअविभाज्य
वैमनस्यसौमनस्यविभवपराभव
वैषम्यसाम्यवध्यअवध्य
विश्रांतक्लांतविषादहर्ष
विरलअविरलवैधानिकअवैधानिक
वांछितअवांछितव्यापकसंकुचित
व्यस्कनाबालिगविमुखउन्मुख
विराटलघुविश्लेषणसंश्लेषण
वृष्टिअनावृष्टिवर्णविवर्ण
विकारीअविकारीविस्मरणीयअविस्मरणीय
वैतनिकअवैतनिकवेदनाआनंद
वैधअवैधशायदअवश्य
शिष्यगुरुशिखर तल
शब्दनिःशब्दशरणअशरण
शिखनखशर्मीलाबेशर्म
श्यामागौरीश्यामश्वेत
शांतअशांतशुष्कआर्द्र, तर
शुभअशुभशारीरिकमानसिक
शिक्षितअशिक्षितशिवअशिव
शहरीदेहातीश्लिष्टअश्लिष्ट
शापवरदानशक्तिमानशक्तिहीन
शकुनअपशकुनशस्त्रीकरणनिःशस्त्रीकरण
शासकशासितशक्तिशालीनिर्बल
शोकहर्षशक्तिक्षीणता
विलोम शब्द हिंदी में
आलोमविलोमआलोमविलोम
शिक्षकशिक्षार्थीशीतउष्ण
शूरकायरशुल्कनिःशुल्क
शीघ्रताविलंबशिष्टअशिष्ट
शुक्लकृष्णसजीवनिर्जीव
सत्यअसत्यसहितरहित
संघटनविघटनसंयोगवियोग
समर्थअसमर्थसंभावितअसंभावित
संग्रहविग्रहसूक्ष्मविराट
संज्ञावानसंज्ञाहीनसंदिग्धअसंदिग्ध
संभवअसंभवसाक्षरनिरक्षर
समविषमसज्जनदुर्जन
संदेहनिःसंदेहसम्पूर्णअपूर्ण
स्वार्थपरमार्थसंपतिविपति
स्वीकारअस्वीकारसंतअसंत
सदाचारदुराचारसंधिविच्छेद
स्वार्थीपरमार्थीसंतोषअसंतोष
स्वरव्यंजनसापेक्षनिरपेक्ष
सत्यवादीमिथ्यावादीसंकल्पविकल्प
संस्कृतिविकृतिसात्विकतामसिक
सत्याग्रहदुराग्रहसंस्थापनविस्थापन
सधवाविधवासम्बद्धअसम्बद्ध
संभ्रमसंयमसंकीर्णविकीर्ण
संगनिस्संगसंछिप्तविस्तृत
संक्षेपविस्तारसंदूषितसंशोधित
संकलनव्यकलनस्वस्थअस्वस्थ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!