पुल्लिंग स्त्रीलिंग

पुल्लिंगस्त्रीलिंग
नाईनाइन
नागनागिन
नातीनातिन
पापीपापिन
गुणवान गुणवती
सत्यवानसत्यवती
शक्तिवानशक्तिवती
बलवानबलवती
पुत्रवानपुत्रवती
प्राणवानप्राणवती
बीरवानबीरवती
भगवानभगवती
ज्ञानवानज्ञानवती
भाग्यवानभाग्यवती
रूपवानरूपवती
धनवानधनवती
दातादात्री
अभिनेताअभिनेत्री
निर्मातानिर्मात्री
प्रबंधकर्ताप्रबंधकर्त्री
वक्तावक्त्री
भर्ताभर्त्री
विधाताविधात्री
नेतानेत्री
धाताधात्री
रचयितारचयित्री
कर्ताकर्त्री
चौधरीचौधराइन
गुरुगुरुआइन
द्विवेदीदुबेदाइन
दूबेदुबाइन
ठाकुरठकुराइन
बाबूबबुआइन
पंडितपंडिताइन
लालाललाइन

पुल्लिंग स्त्रीलिंग

पुल्लिंगस्त्रीलिंग
हलवाईहलवाइन
चौबेचौबाइन
पंडापंडाइन
पितामाता
गायबैल
दूल्हादुल्हन
नरमादा
कविकवयित्री
वरवधू
विद्वानविदुषी
वीरवीरांगना
विधुरविधवा
सम्राटसम्राज्ञी
ससुरसास
बादशाहबेगम
बिलावबिल्ली
युवायुवती
राजारानी
बैलगाय
पुरुषस्त्री
भाईबहन
पतिपत्नी
मर्दऔरत
साधुसाध्वी
भीलभीलनी
चाँदचाँदनी
ऊँटऊँटनी
चोरचोरनी
भाटभाटिनी

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!